Maps
Name Max Players Required Level Is Vip
Battleon 10 1 No
Yulgar 10 1 No
Newbie 10 1 No
Blacksmith 10 1 No
Bank 5 1 No
Buyhouse 10 1 No
Miltonius 5 30 No
Whitemap 10 1 No
Nulgath 5 20 No
Deadlock 2 1 No
LegionCastle 10 20 No
MiltoniusBattle 5 30 No
Darkness 10 30 No
Bludrutbrawl 8 1 No
NulgathBattle 5 20 No
Drakath 10 50 No
Training 10 1 No
Alliance 10 1 No
Anime 10 1 No
WBDeathKnight 100 1 No
Dwakel 10 15 No
Rockbird 5 8 No
Angels 10 1 No
BloodBoss 10 30 No
MutantBoss 10 30 No
GuildBoss 75 50 No
Dragons 10 1 No
Demons 10 1 No
Laboratory 5 12 No
Journey 10 1 No
Christmas 10 1 No
Balance 10 1 No
Forest 10 1 No
Begin 10 1 No
Arena 2 1 No
WBShadow 100 1 No
Guildwars 150 1 No
Coliseum 10 50 No
Firedragon 10 50 No